اشیاء پیشنهادی

شعر فارسی

دیوان

 • دوره تاریخی: صفویه
 • مجیرالدین بیلقانی
شعر فارسی/ مجموعه‌ها

دیوان

 • دوره تاریخی: صفویه
 • مجیرالدین بیلقانی
شعر عربی -- قرن ‎۷ق.

شعر از مجیرالدین محمدبن تمیم

 • دوره تاریخی: صفویه
 • محمدبن یعقوب ابن تمیم
ادبیات ( شعر فارسی ) قرن 6

گزیده اشعارست از مجیرالدین بیلقانی

 • دوره تاریخی: صفویه
 • مجیرالدین بیلقانی
شعر فارسی

شعر از مجیر بیلقانی

 • دوره تاریخی: قاجاریه
 • مجیرالدین بیلقانی
ادبیات ( شعر و نثر فارسی )

شعر و نثر پراکنده از مجیر بیلقانی و دیگران

 • دوره تاریخی: صفویه
 • صادقای تبریزی

نظر شما: