دیوان صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۸۵۷/۰۰۲
پدید آورندگان : مجیرالدین بیلقانی (مولف)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : ۱۰۰۶ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، تذهیب و جدول کشی،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر) عرض (۹ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان