جوشقانی شعیب

جوشقانی، شعیب خواجه فریدالدین شعیب جوشقانی کاشانی (سدۀ ۱۱ق) از بزرگان منطقه خود بود و به دلیل خط خوشی که داشت منشی شاه عباس صفوی شد. در برخی از تذکره ها از خط خوش او ستایش شده است. اما هنر اصلی او شاعری بود و کتاب مشهور او در شعر، مثنوی عاشقانه وامق و عذرا است. با آن که در آن زمان سبک هندی در اکثر شعرها مشاهده می شود این مثنوی چندان تاثیری از آن سبک نگرفته و به شیوه روایی قدما سروده شده است. از زمان دقیق تولد و مرگ او خبری در دست نیست. برخی تذکره ها او را در عداد وزرای آن دوره نوشته اند.

نظر شما: