تحریری

​نگاه کنید به قلم تحریر

برچسب‌ها:

اشیاء پیشنهادی

مکتوبی منسوب به میرزا ابوالقاسم قائم مقام بفرزندش

قطعه شکسته نستعلیق تحریری

  • دوره تاریخی: قاجاریه
  • میرزا ابوالقاسم قائم فراهانی
رسید مکتوب

قطعه نستعلیق تحریری

  • دوره تاریخی: قاجاریه
مرقعات خوشنویسی

خوشنویسی [مرقع]: خط شکسته نستعلیق خوش تحریری به صورت ابیات پراکنده در صفحه

  • دوره تاریخی: قاجاریه
  • میرزا احمد احقر زین العابدین الخزاعی
نامه معصومه معین به حسین ملک

نامه

  • دوره تاریخی: پهلوی

نظر شما: