تمبرهای پهلوی

​روایت برخاستن و فرو نشستن یک سلسله را می توان از زبان تمبرهای پهلوی شنید؛ و حتی پیشتر از آن حکایت برآمدن رضا خان را از قزاقی به سردار سپهی و داعیه‌داری برای جمهوری و سرانجام جلوس بر تخت سلطنت.

تمبرها حکایت تغییر دوران را از چند شاهی و دینار به قران و تومان مو به مو از برند و دگرگونی نام کشور را از پرشیا به ایران پرده به پرده نقل می‌کنند. اما جز چهره پهلوی اول و دوم و خانواده‌اش، که بیشترین بازتاب را در تمبرهای این سلسله داراست، نقوش معماری باستانی ایرانی و تصاویر شاهان هخامنشی و ساسانی، تصاویر ورزش‌های باستانی، بزرگداشت مفاخر و مشاهیر ایرانی همچون سعدی، رودکی و ابن سینا و این دست مضامین فرهنگی را می توان بین سال های ۱۳۰۴ تا ۱۳۵۷ خورشیدی در تمبرهای دوره پهلوی مشاهده کرد.

برچسب‌ها: کاغذ، تاج

نظر شما: