ام سلمه (دختر فتحعلیشاه قاجار)

ام‌سلمه قاجار نامور به گلین خانم که در حدیقه‌الشعرا با نام عصمت قاجاراز او یاد شده است ازخوش‌نویسان وسرایندگان سدة ۱۳ و ۱۴هجری قمری است. او از همسر گرجی تبار فتحعلی شاه به نام زیباچهر خانم بود و خواهر تنی محمدعلی میرزا دولتشاه محسوب می‌شد. استادان ام‌سلمه در خوش‌نویسی عبارت بودند از آقا زین‌العابدین اصفهانی و حاج علی‌آقا فرزند محمدعلی‌خان نظم‌الدوله. (شمارة 3 زنان هنرمند، مرکز مطالعات زنان)

نظر شما: