میرزا ابوتراب غفاری

​میرزا ابوتراب غفاری در سال 1280 هجری قمری در کاشان متولد شد و پس از مدتی به تهران آمد. او برادر بزرگ محمدخان غفاری، کما‌ل‏‌الملک، و برادرزادة ابوالحسن‏‌خان غفاری نقاش‌باشی (صنیع‏‌الملک) بود. او تحصیلات خود را در مدرسة دارالفنون گذراند. در سال 1300 هجری قمری که روزنامة شرف دایر شد، ابوتراب خان تصویرهای آن را می‌‏کشید. او در سال 1307 هجری قمری در سن 27 سالگی خودکشی کرد.

نظر شما: