علم حساب

یکی از مهم­ترین شاخه­های دانش ریاضیات دورۀ اسلامی حساب است. به طور کلی حساب را می­توان دانشی با هدف شناخت عدد، ثبت و کشف و بررسی روابط حاکم بر آن (انواع روش­های محاسبه) تعریف کرد. بر این اساس در تمدن اسلامی انواع روش­های محاسبه و عددنویسی پدید آمد. از انواع روش­های محاسبه می­توان به چهار عمل اصلی، از انواع روش­های عددنویسی می­توان به روش عددنویسی هندی (شامل اعداد صفر تا نه)، عددنویسی ابجدی (که در آن هر یک از حروف الفبا ارزش عددی خاص خود را دارند) و روش عددنویسی سیاق (که در آن اعداد به صورت اختصاری و با استفاده از شکل حروفی آن­ها نوشته می­شدند) یاد کرد. در خصوص انواع روش­های حسابی نیز می­توان از جبر و مقابله و نیز روش حساب هندی یاد کرد. در روش حساب هندی با استفاده از روش عددنویسی هندی انواع محاسبه­ها (چهار عمل اصلی) به شیوه‌ای متفاوت با روش حساب دورۀ اسلامی صورت می­گرفت.

انواع روش­های محاسبۀ دورۀ اسلامی در شئون مختلف زندگی مردم از جمله فرایض روزمره و بازرگانی به کار گرفته می­شدند.

برچسب‌ها:

اشیاء پیشنهادی

حساب

رساله در علم حساب

 • دوره تاریخی: قاجاریه
 • تقی‌بن محمود مطبب
حساب- اصول

اصول علم حساب

 • دوره تاریخی: قاجاریه
 • تقی‌بن محمود مطبب
حساب

مختصر در علم حساب

 • دوره تاریخی: صفویه
 • محمودبن محمد قاضی والشتانی مروی
حساب

مختصری در علم حساب

 • دوره تاریخی: صفویه
حساب

مختصر در علم حساب

 • دوره تاریخی: نامعلوم
 • محمود هروی
 مسائل علم حساب

مسئلة فی علم‌الحساب

 • دوره تاریخی: صفویه
حساب

علم حساب

 • دوره تاریخی: صفویه
 • عبدالقادر مراغی

نظر شما: