کَبابَه Piper cubeba

ـ کَبّابَه، کبابۀ چینی، کباب چینی، حبُّ­العروس، قاقله، فلفل دنباله­دار.

ـ نام انگلیسی: cubeb, cubeb pepper

ـ تیرۀ Piperaceae (تیرۀ فلفل سیاه)

ـ این جنس در حدود 600-700 گونۀ گیاه علفی بلند یا اغلب چوبی بالارونده، درختچه یا درختی کوچک در هر دو نیمکرۀ زمین دارد که دارای ترکیبات معطّر می­باشند.

ـ منبت آن در جزیرۀ «شَلاهِط» است و او را در کتب ادویه با «قاقله» ذکر کنند (الصّیدنه) .ثمر درختی­است که از ملک چین و روم می­آورند و دو صنف است: کبیر و صغیر؛کبیر را حبّ­العروس نامند و آن فی­الجمله شبیه به حب بلسان است و مایل به تیرگی و سیاهی و مغز آن سفید و خشبو و أرخت آن شبیه به مورد. خائیدن آن خوشبوکندۀ دهان و مقوّی لثه و دفع­کنندۀ زخم­های گندیده و صاف­کنندۀ آواز است. مقوّی معده و احشاء و اعضای باطنی و بازکندۀ انسدادهاست. بادشکن است و جهت درمان بیماری­های کبد و طحال مفید است (مخزن­الأدویه).

نظر شما: