ابوالقاسم شیرازی

ابوالقاسم شیرازی (قرن 13 ق)

از کاتبان قرن سیزدهم‌ ق است. عمده تسلط‌ش به خط رقاع و نسخ است و در بیشتر موارد بــــه نام ابن علیرضا ابوالقاسم شیرازی رقم زده است. مرقعات، صفحاتی از قرآن، ادعیه و قطعات متنوعی از وی به یادگار مانده است.

برچسب‌ها: ادعیه، قاجاریه

نظر شما: