اشیاء پیشنهادی

شعر فارسی

شاهنامه فردوسی

  • دوره تاریخی: تیموریان (گورکانیان)
  • ابوالقاسم فردوسی محمدبن مطهربن یوسف‌بن ابی‌سعید قاضی نیشابوری بایسنقر تیموری
شعر فارسی

خمسه نظامی

  • دوره تاریخی: تیموریان (گورکانیان)
  • الیاس‌بن یوسف نظامی محمدبن مطهربن یوسف‌بن ابی‌سعید قاضی نیشابوری بایسنقر تیموری

نظر شما: