تمبر ۱ شاهی سری نشاندار جانی قربانیان

نظر شما:

تمبر ۱ شاهی سری نشاندار و نقش شیر و خورشید در مرکز تصویر و تاج در بالای تمبر در خرداد ماه ۱۲۷۷ بدلیل تغییر اجاره دار پست و همچنین کنترل تمبرهای مصرفی تعداد هشت مهر مختلف کنترل برنگ بنفش مایل به قرمز به روش دستی بر روی تمبر های کاغذ سفید سری مظفرالدین شاه زده شد.
شماره اموال : ۱۲۷۷.۱۰.۰۰۱۱۷
موضوع اثر : نقش شیر و خورشید در مرکز تصویر و تاج در بالای تمبر
تاریخ خلق : بهمن ۱۲۷۷ شمسی (قرن ۱۳)
رنگ : خاکستری
اهداکننده : حاج حسین آقا ملک