تمبر ۱ قران سری نشاندار قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تمبر ۱ قران سری نشاندار و نقش مظفرالدین شاه در وسط تصویر
شماره اموال : ۱۲۷۷.۱۰.۰۰۱۲۶
موضوع اثر : نقش مظفرالدین شاه در وسط تصویر
تاریخ خلق : بهمن ۱۲۷۷ شمسی (قرن ۱۳)
رنگ : آبی
اهداکننده : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان