یَنبوع (/ یَنبوع الحِکَم) صفویه

نظر شما:

کتابی است در طب و مفردات که علاوه بر شرف‌الدّین حسن طبیب به عمادالدّین محمود شیرازی نیز منتسب شده است. کتاب در نوزده «فصل» مرتّب شده که فصل نوزدهم «أغذیه و أشربه و معاجین و أدهان و مراهم و مرکّبات» دوسوّم کتاب را تشکیل داده است
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۴۹۲/۰۳۶
پدید آورندگان : طبیب شیرازی، شرف‌الدّین حسن (مؤلف)
موضوع اثر : پزشکی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه سمرقندی، چرم تیماج، چرم،
تکنیک : دست ساز، ضربی، معرق،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان