یَنبوع (/ یَنبوع الحِکَم) صفویه

نظر شما:

کتابی است در طب و مفردات که علاوه بر شرف‌الدّین حسن طبیب به عمادالدّین محمود شیرازی نیز منتسب شده است. کتاب در نوزده «فصل» مرتّب شده که فصل نوزدهم «أغذیه و أشربه و معاجین و أدهان و مراهم و مرکّبات» دوسوّم کتاب را تشکیل داده است
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۲۷۱/۰۰۳
پدید آورندگان : طبیب شیرازی، شرف‌الدّین حسن (مولف) محمدرضا بن محمدتقی گیلانی (کاتب)
موضوع اثر : پزشکی
تاریخ خلق : ۱۲ شوال ۱۰۴۰ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : نوعی ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، ضربی، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : انجامه, صفویه, خط نسخ
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان