مکاتیب

نظر شما:

قطب الدین عبدالله بن محیی الدین، شکسته نستعلیق چلیپا ی محمدکاظم اصفهانی در رجب ۱۰۶۰ در دارالسلطنه ی حیدرآباد، جدول زر، عنوان و نشان شنگرف، در تاریخ ۱۲۵۵ داخل کتابخانه شد با امضاء سلطان مراد، کاغذ متن ترمه زر افشان و حاشیه آهار مهره ی فرنگی و ترمه انداز، در برگ پایانی اشعار کاتب آمده، در۱۹برگ (۳۷صفحه) ۱۳ سطری به چلیپا نوشته شده است. جلد ساغری مشکی مقوایی.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۵۲۵/۰۰۶
پدید آورندگان : قطب‌الدین عبدالله‌بن محیی‌الدین (نامعلوم) محمدکاظم اصفهانی (خطاط)
موضوع اثر : نامه‌های فارسی- مجموعه‌ها
تاریخ خلق : رمضان ۱۰۶۰ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۱۶ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۹ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : مکاتیب, افشان