کتاب الیل و النهار صفویه

نظر شما:

تالیف ابوالحسین بن فارس قزوینی(سده ۴) در باره ی برتری و برابری شب و روز، و آن را پس از «کتاب السنه» پرداخته است.نسخ علی بن علی ابراهیم طوخی مالکی در ۱۲ ذیحجه ۹۹۶، عنوان و نشان و جدول شنگرف، از آن «علمیر عزت» با مهرش و حاکم و عبدالرحمان بزرگزاده و عبدالرحیم بن محمد مدرس مدرسه ی نواب و اوس بن محمد ویسی با تاریخ ۱۰۰۶ و سید محمد دیمنوفوی مدرس و فرهاد میرزا در ۲۶ جمادی الثانی ۱۲۹۰ و محمد قاسم خان و رستم بن احمد شیروانی، بر کاغذ دولت آبادی در ۶ برگ ۲۱ سطری نوشته شده، جلد اثر میشن قهوه ای ضربی با ترنج و سرترنج است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۸۵۲/۰۰۴
پدید آورندگان : علی‌بن علی ابراهیم طوفی مالکی (خطاط)
موضوع اثر : زمان‌سنجی/ روز و شب
تاریخ خلق : ۱۲ ذیحجه ۹۹۶ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ دولت‌آبادی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان