اجازه محمدبن حسن بن زین‌الدین عاملی به همان بحرانی در ذح ‎۱۰۲۸ در مکه صفویه

نظر شما:

اجازه درذیحجه ۱۰۲۸ در مکه نوشته شده، نسخ ۱۰۸۵، عنوان و نشان شنگرف، بر کاغذ ترمه ی اصفهانی در۴ سطر نوشته شده، جلد اثر میشن سبز و قهوه ای ضربی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۱۱۸/۰۰۹
پدید آورندگان : محم بن حسن‌بن زین‌الدین عاملی (مؤلف)
موضوع اثر : حدیث/ اجازه‌ها
تاریخ خلق : ۱۰۸۵ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ ترمه اصفهانی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : کاغذ ترمه اصفهانی
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان