حاشیةالمعالم قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف محمدباقر اصفهانی معروف به وحید بهبهانی، (۱۱۱۷-۱۲۰۵)، نسخ عبدالعزیز بن محمدرسول در۲۵ رجب ۱۲۳۱، عنوان و نشان شنگرف، یادداشت و مهر کاتب ، بر کاغذ پسته ای در ۲۶ برگ ۲۵ سطری نوشته شده، جلد اثر روغنی ترنج دار مرغش است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۴۶۸/۰۰۲
پدید آورندگان : عبدالعزیزبن محمد رسول (کاتب) محمد باقر بن محمد اکمل بهبهانی (مؤلف)
موضوع اثر : فقه جعفری
تاریخ خلق : ۲۵ رجب ۱۲۳۱ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : فستقی، روغنی(ابری)،
تکنیک : دست نویس، ابری روغنی، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان