شرح الالفیه للشهید قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف محمد بن مکی شهید اول شرح از سید علی عاملی نگارنده ی مدارک که در پنجشنبه ۲۴ صفر ۹۹۷ ساخته است، نسخ عبدالعزیز بن محمدرسول در ۱۲۳۱ و ۱۲۳۲، عنوان و نشان شنگرف، یادداشت و مهر کاتب ، بر کاغذ پسته ای در ۱۹ برگ ۲۵ سطری نوشته شده، جلد اثر روغنی ترنج دار مرغش است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۴۶۸/۰۰۵
پدید آورندگان : علی عاملی (شارح) عبدالعزیزبن محمد رسول (کاتب) محمد بن مکی شهید اول (مؤلف)
موضوع اثر : فقه جعفری
تاریخ خلق : از ۱۲۳۱ قمری (قرن ۱۳) تا ۱۲۳۲ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : فستقی، روغنی(ابری)،
تکنیک : دست نویس، ابری روغنی، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان