الغیث‌الهامع فی شرح جمع‌الجوامع تیموریان (گورکانیان)

نظر شما:

تالیف ولی الدین ابوزرعه احمد بن عبدالرحیم بن حسین کردی مهران قاهری ابن العراقی شافعی(۷۶۲-۸۲۶)متن از تاج الدین عبدالوهاب سبکی درگذشته ی ۷۷۱ و شرح بیشتر از شرح بدرالدین محمد زرکشی درگذشته ی ۷۹۴ به نام تشنیف السامع گرفته شده و گزیده ی آن است، نسخ محمد بن حجی الخیزارشافعی در رمضان ۸۶۷، عنوان و نشان شنگرف، یادداشتی در معرفی نسخه در صفحه عنوان، دارای دو مهر در صفحه عنوان مهر مربع شکل گویا حسین بن محمد الرضوی و مهر بیضی شکل به فارسی گویا ازآن مصطفی، چند برگ در آغاز نونویس، بر کاغذ دولت آبادی در ۱۶۴ برگ ۲۷ سطری نوشته شده، جلد اثر رویه پاچه سرخ است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۵۱۴/۰۰۰
پدید آورندگان : عبدالوهاب‌بن علی السبکی (مولف) محمدبن حجی الخیزار (کاتب) احمد بن عبدالرحیم ابن عراقی (شارح)
موضوع اثر : اصول فقه اهل سنت
تاریخ خلق : رمضان ۸۶۷ قمری (قرن ۹)
رنگ : نخودی
جنس : دولت‌آبادی، رویه پارچه،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۶ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی تیموریان (گورکانیان) روی بر خط زمان