مفردات و رباعیات فارسی و چند بیت از علی (ع) ایلخانان دست نشانده

نظر شما:

نسخ محمد بن یوسف ابی عقیل نوقارینی بیهقی در ۷۲۵ ، عنوان و نشان شنگرف، بر کاغذ دولت آبادی در ۲ برگ ۱۸ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۸۶۴/۰۱۳
پدید آورندگان : بدیل بن علی خاقانی (شاعر) محمدبن یوسف ابی‌عقیل نوقارینی بیهقی (کاتب)
موضوع اثر : شعر فارسی/ مجموعه‌
تاریخ خلق : ۷۲۵ قمری (قرن ۸)
رنگ : نخودی
جنس : دولت‌آبادی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۶ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی