تعبیر رؤیا در سه بیت ایلخانان دست نشانده

نظر شما:

نسخ محمد بن یوسف ابی عقیل نوقارینی بیهقی در ۷۲۵ در گرگانج خوارزم، عنوان و نشان شنگرف، بر کاغذ دولت آبادی در ۱ برگ ۱۸ سطری(۳ بیت) نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۸۶۴/۰۰۶
پدید آورندگان : محمدبن یوسف ابی‌عقیل نوقارینی بیهقی (کاتب)
موضوع اثر : شعر عربی/ شعر فارسی
تاریخ خلق : ۷۲۵ قمری (قرن ۸)
رنگ : نخودی
جنس : دولت‌آبادی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۶ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی