ترجمه مصباح صغیر صفویه

نظر شما:

تالیف عربی از شیخ طوسی،نسخ عماد الدین بن سیف الدین در ۵ صفر ۹۵۰، عنوان شنگرف، درای جدول، دارای یادداشت در مورد کتاب از عبد الحسین بن محمد ابراهیم در ۱۳۴۰، آغاز افتاده، بر کاغذ ترمه ی ختایی در ۲۷۶ برگ ۱۲ سطری نوشته شده، جلد اثر رویه چرم مصنوعی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۸۹۴/۰۰۰
پدید آورندگان : محمد بن حسن طوسی (مولف) عمادالدین بن سیف‌الدین (کاتب)
موضوع اثر : عبادات
تاریخ خلق : ۹۵۰ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ختایی، چرم مصنوعی،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، جدول،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۹ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان