الاربعون حدیثا صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۸۰۵/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدبن حسین شیخ بهائی (مؤلف)
موضوع اثر : احادیث شیعه (اربعینات)
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، جدول کشی،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان