الحبل‌المتین فی احکام احکام‌الدین صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۷۰۲/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدبن حسین شیخ بهائی (مؤلف)
موضوع اثر : احادیث احکام/ فقه جعفری
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، تذهیب، جدول کشی،
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان