هدایة الامة الی احکام الائمة صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۷۸۱/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدتقی (کاتب) محمدبن حسن حر عاملی (مؤلف)
موضوع اثر : احادیث شیعه/ احادیث احکام
تاریخ خلق : ۱۰۹۰ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان