رساله چاپی شجرةالتجوید

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۸۸۲/۰۱۲
پدید آورندگان : محمدابراهیم اصفهانی (مؤلف)
موضوع اثر : تجوید قرآن
رنگ : نخودی
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : چاپ سنگی