خواص ناد علیا مظهرالعجایب با تفسیر و تاویلاتی به شیوه حروفیان صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۲۲۹/۰۰۱
موضوع اثر : دعاها
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، کاغذ، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان