جداول لگاریتم به فارسی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۴۰۷/۰۰۲
پدید آورندگان : میرزا محمد حسینی قاینی خوشنویس (کاتب)
موضوع اثر : لگاریتم
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : فرنگی، پارچه مخمل،
تکنیک : دست نویس، جدول کشی،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان