عباس‌نامه صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۹۲۰/۰۰۴
پدید آورندگان : محمدظفر یزدی (کاتب) محمدطاهربن حسین وحید قزوینی (مؤلف)
موضوع اثر : عباس صفوی اول شاه ایران
تاریخ خلق : ۱۰۶۶ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : پسته‌ای
جنس : پسته‌ای، چرم میشن، لاک الکل (روغن کمان)،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، روغنی (لاکی)،
ابعاد : طول (۳۰ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان