الروضةالصفویه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۹۲۳/۰۰۰
پدید آورندگان : میرزا بیک گنابادی (مؤلف)
موضوع اثر : تاریخ صفویان ایران
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : فرنگی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، آهار مهره،
ابعاد : طول (۳۰ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر و ۱ میلیمتر و ۹۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان