نی نامه صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۰۵۶/۰۲۰
پدید آورندگان : عبدالرحمن بن احمد جامی (مؤلف)
موضوع اثر : شعر عرفانی فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، ضربی، دست ساز،
ابعاد : طول (۲ سانتیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان