ساقی نامه صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۰۷۶/۰۱۹
پدید آورندگان : شمس الدین محمد حافظ شیرازی (شاعر)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، ضربی، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۵ سانتیمتر) عرض (۲۳ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان