اختیارات بدیعی صفویه

نظر شما:

مؤلّف در سال ۷۶۷ق کتابی در سه «مقاله» به نام مفتاح الخزائن نگاشته بود و در سال ۷۷۰ق با تغییراتی این کتاب را تألیف کرد و به نام عصمت‌الدّین بدیع‌الجمال (همسر امیر مبارزالدّین محمّد و مادر سلطان ابوالمظفّر بایزید) تسمیه و توشیح نموده و آن را در دو «مقاله» مرتّب کرده است: ۱. در ادویهٔ مفرده و اسامی آنها به لغت هر طایفه و ابدال و اصلاح و منفعت و مضرّت آن به ترتیب حروف معجم؛ ۲. در مرکّبات مستعمل شامل شانزده«باب».
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۵۲۶/۰۰۰
پدید آورندگان : انصاری شیرازی، زین‌الدّین علی بن حسین (مولف) سلطلن محمد نیشابوری (کاتب)
موضوع اثر : داروسازی
تاریخ خلق : ربیع‌الثانی ۹۶۱ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم ساغری، چرم ساغری،
تکنیک : دست نویس، ضربی، ضربی معرق، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۶ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) ضخامت (۶ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نستعلیق, صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان