اغراض کتاب ما بعدالطبیعة صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۶۹۴/۰۴۳
پدید آورندگان : عبدالقادر اردوبادی (کاتب) محمدبن محمد فارابی (مؤلف)
موضوع اثر : ما بعدالطبیعه
تاریخ خلق : ۱۰۲۱ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان