کتاب سیاسةالبدن و فضائل‌الشراب صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۶۹۴/۰۴۹
پدید آورندگان : عبدالقادر اردوبادی (کاتب) حسین بن عبدالله ابن سینا (مؤلف)
موضوع اثر : آشامیدنیها
تاریخ خلق : ۱۰۲۱ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان