دیوان حکیم سنائی صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۷۱۲/۰۰۱
پدید آورندگان : محمدجان کاتب (کاتب) مجدود بن آدم سنایی غزنوی (مولف)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : ۱۰۲۶ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : الوان
جنس : ترمه، چرم ساغری،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی، تذهیب و جدول کشی،
ابعاد : طول (۲۷ سانتیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) ضخامت (۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان