خط (منظومه) صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۷۶۵/۰۰۰
پدید آورندگان : سلطان علی مشهدی (کاتب)
موضوع اثر : خوشنویسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : سمرقندی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، متن و حاشیه، تذهیب و جدول کشی،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) ضخامت (۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان