فرهنگ فارسی به ترکی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۱۴۷/۰۰۲
پدید آورندگان : محمد بابای خوقندی (کاتب)
موضوع اثر : واژه نامه فارسی به ترکی
تاریخ خلق : ۱۲۴۰ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : فستقی
جنس : فستقی، کاغذ ساغری،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، جدول کشی،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان