حاشیه الفوائدالضیائیه جامی صفویه

نسخه به خط نسخ محمد علی بن محمد خراسانی از سده یازدهم دارای ۱۶۸ برگ ۱۸ سطری کاغذ فستقی آبی جلد تیماج قهوه ای تازه
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۲۷۳/۰۰۰
پدید آورندگان : عبدالرحمن بن احمد جامی (مؤلف)
موضوع اثر : قواعد و دستور زبان عربی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر) عرض (۸ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان