منهج الفاضلین فی معرفة الائمة الطاهرین صفویه

نظر شما:

خط نسخه شکسته نستعلیق جلد تیماج مشکی لائی کاغذ نسخه فستقی دارای ۱۵۳ برگ ۲۲ سطری از فاضل الدین محمد بن اسحاق بن محمد ابهری ، در امامت بنام شاه تهماسب صفوی و مورخ ۹۳۷ در یک مقدمه و پنج باب ویک خاتمه و هر بابی در چند منهج و فصل و مبحث با فهرست آنها
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۳۰۵/۰۰۰
پدید آورندگان : فاضل ابن محمد ابن اسحاق ابهری (مؤلف)
موضوع اثر : ائمه اثناعشر
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ فستقی، چرم تیماج مشکی،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان