دیوان گوهری قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

خط شکسته نستعلیق خود سراینده از سده ۱۴ دارای ۳۱۵برگ مختلف السطور کاغذ فرنگی جلد میشن سرخ مقوائی در الذریعه اسم دیوانش را الذریعه الرضویه نام نهاده است این شخص غیر از میرزا ابراهیم محمد باقر جوهری هروی درگذشته ۱۲۴۰ است
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۴۴۸/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدابراهیم گوهری (شاعر و کاتب)
موضوع اثر : ادبیات ( شعر فارسی )
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ فرنگی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، ماشینی فرنگی، مجدول ضربی، ابر وباد،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان