قلمدان رزمی افشاریه

نظر شما:

قلمدان کشویی کله مدوری، با رقم محمدباقر وتاریخ ۱۱۶۱ ه.ق و مهر مقواکار. تزیینات اثر به شکل افقی و با موضوع یکی از جنگ‌های ایران و عثمانی (منسوب به جنگ چالدران) است. رک به: شهبازی، علی و مرتضی افشاری "تحلیل بازنمایی جنگ چالدران در تزئین قلمدان لاکی دوره افشاریه اثر محمدباقر"، جستارهای تاریخی، دوره ۱۱، شماره ۲ - شماره پیاپی ۲، بهمن ۱۳۹۹، صفحه ۱-۱۴
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۵.۰۰۰۵۵
پدید آورندگان : محمد باقر (قلمدان نگار)
موضوع اثر : جنگ چالدران (؟)
تاریخ خلق : ۱۱۶۱ قمری (قرن ۱۲)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : افشاریه
دوره تاریخی افشاریه روی بر خط زمان