قلمدان گل و مرغ

نظر شما:

قلمدان کشویی کله مدوری فاقد رقم و تاریخ دارای مهر مقواکار"العبد الراجی رفیع الحسینی" . تزیینات به شکل افقی بر روی آن.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۵.۰۰۰۶۴
موضوع اثر : گل و مرغ
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : گل و مرغ