قلمدان

نظر شما:

قلمدان لاکی با نقش گل و مرغ بر روی زمینه ایی به رنگ دودی. این اثر دارای رقم: (راقمه العبد الاقل لطفعلی ۱۲۶۹)
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۵.۰۰۱۰۸
موضوع اثر : گل و مرغ
برچسب‌ها : گل و مرغ