قلمدان عکس دار به سبک روسی

نظر شما:

قلمدان لاکی با نقش زنی در لباس فرنگی و دو تصویر از دوستمحمد خان معیر الممالک با حلکاری بر روی زمینه نخودی هر سه تصویر عکس بوده و به روش روسی ساخته شده است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۵.۰۰۱۱۷
موضوع اثر : چهره پردازی
فروشنده : محسن دهقان گلستان
برچسب‌ها : حل کاری