نامه از کاشان به کمپانی مسعودیه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه حاجی‌مندعلی تاجرکاشانی از کاشان به کمپانی مسعودیه در خصوص حواله بروات به اراک و تهران٬ خریداری بروات همدان٬ تهران و اراک٬ ارسال کبریت به قم٬ تقاضای ارسال چای و مس و فروش چای کمپانی در اراک به انضمام فهرست معاملات برواتی به حساب کمپانی مسعودیه به تاریخ ۳ جمادی الثانی ۱۳۲۰ق
شماره اموال : ۱۳۹۵.۳۱.۰۴۸۹۴
پدید آورندگان : حاج مندعلی تاجر کاشانی (نویسنده)
موضوع اثر : نامه
تاریخ خلق : ۳ جمادی‌الثانی ۱۳۲۰ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم / سبز
ابعاد : طول (۲۸ سانتیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان