سکه مسی سلطان محمد خدابنده(الجایتو) یا ابوسعید ایلخانی ایلخانان

نظر شما:

سکه مسی سلطان محمد خدابنده(الجایتو) یا ابوسعید ایلخانی (۷۱۳ ه.ق)
شماره اموال : ۲۰۰۰.۰۶.۰۰۳۷۱
تاریخ خلق : از شوال ۷۰۳ قمری (قرن ۸) تا رمضان ۷۳۶ قمری (قرن ۸)
رنگ : برنزی
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی ایلخانان روی بر خط زمان