سکه مسی ایلخانی ایلخانان

نظر شما:

سکه مسی دوره ایلخانی
شماره اموال : ۳۰۰۰.۰۶.۰۰۰۵۷
تاریخ خلق : از ۶۵۴ قمری (قرن ۷) تا ۷۳۶ قمری (قرن ۸)
رنگ : مسی با لکه های سیاه و زنگار سبز
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی ایلخانان روی بر خط زمان